Ασφάλεια και Υγεία

Σχετικά Άρθρα

Δημιουργία Λογαριασμού
Διαχείριση Χρηστών
Επώνυμη Καταγγελία
Ανώνυμη Καταγγελία
Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος
Υποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων Βοηθημάτων
Υποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥ
Υποβολή Αίτησης Θεραπείας
Υποβολή Ιεραρχικής Προσφυγής
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την Υπηρεσία
Υποβολή Ερωτήματος
Αίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο Μητρώο
Αίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο Μητρώο
Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αναγγελία Ιατρού Εργασίας
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
Καταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αλλαγή Προγράμματος Τεχνικού Ασφαλείας
Παραίτηση Τεχνικού Ασφαλείας
Απόλυση / Παύση του Τεχνικού Ασφαλείας
Υποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών Εργασιών
Υποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με Αμίαντο
Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
Ανάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού
Μετάβαση στο περιεχόμενο