Ασφάλεια και Υγεία

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης Εργασίας
Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα
Επώνυμη Καταγγελία
Ανώνυμη Καταγγελία
Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος
Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Ενδίκων Βοηθημάτων
Υποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥ
Υποβολή Αίτησης Θεραπείας
Υποβολή ιεραρχικής προσφυγής
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την Υπηρεσία
Υποβολή Ερωτήματος
Υποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με Αμίαντο
Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών Εργασιών
Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ
Αίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο Μητρώο
Αίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο Μητρώο
Αναγγελία Ιατρού Εργασίας
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
Καταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αλλαγή Προγράμματος Τεχνικού Ασφαλείας
Παραίτηση Τεχνικού Ασφαλείας
Απόλυση / Παύση του Τεχνικού Ασφαλείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο