Ασφάλεια και Υγεία

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή στο Portal της Επιθεώρησης Εργασίας
Δημιουργία Χρήστη με Περιορισμένα Δικαιώματα
Επώνυμη Καταγγελία
Ανώνυμη Καταγγελία
Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος
Υποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από Έλεγχο
Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων Βοηθημάτων
Υποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥ
Υποβολή Αίτησης Θεραπείας
Υποβολή Ιεραρχικής Προσφυγής
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την Υπηρεσία
Υποβολή Ερωτήματος
Αίτηση Εγγραφής Τεχνικού Ασφαλείας στο Μητρώο
Αίτηση Εγγραφής Ιατρού Εργασίας στο Μητρώο
Δήλωση Συνολικού Αριθμού Απασχολουμένων – Δήλωση Εργοδότη/Εργαζόμενου ΔΕ
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αναγγελία Ιατρού Εργασίας
Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες
Καταχώρηση Περιοδικών Επισκέψεων στην Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας
Αλλαγή Προγράμματος Τεχνικού Ασφαλείας
Παραίτηση Τεχνικού Ασφαλείας
Απόλυση / Παύση του Τεχνικού Ασφαλείας
Υποβολή εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Οικοδομικών Εργασιών
Υποβολή Γνωστοποίησης Εργασιών με Αμίαντο
Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας / Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
Ανάρτηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου αυτού
Μετάβαση στο περιεχόμενο