Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Προσόντα Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Τα καθήκοντα  του Ιατρού Εργασίας μπορούν να ασκήσουν ιατροί των παρακάτω περιπτώσεων :

  • Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
  • Ιατροί που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (ΚΝΥΑΕ), όπως ισχύει
  • Ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009.
  • Ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.

Οι ιατροί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 13 του Ν4683/2020 («Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. »).

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο