Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικοί Ασφαλείας

Τεχνικός ΑσφαλείαςΑπασχόληση Τεχνικού ΑσφαλείαςΔιαδικασία Αναγγελίας Τεχνικού ΑσφαλείαςΠροσόντα Τεχνικού ΑσφαλείαςΧρόνος Απασχόλησης Τεχνικού ΑσφαλείαςΑρμοδιότητες – Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας

Επιστροφή

Τα καθήκοντα  του τεχνικού ασφάλειας μπορούν να ασκήσουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή πρόσωπα που κατέχουν:

  • Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ).
  • Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).
  • Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Επιπλέον ο τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να διαθέτει προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ως εξής:

  • τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία για τους κατόχους πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής ή πανεπιστημιακής σχολής η οποία δύναται να μειωθεί κατά ένα έτος σε όσους έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
  • τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους για τους κατόχους πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η οποία δύναται να μειωθεί κατά τρία έτη σε όσους έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.
  • τουλάχιστον οκταετή προϋπηρεσία για τους κατόχους απολυτήριου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής ή άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη η οποία δύναται να μειωθεί κατά τρία έτη σε όσους έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

Τα  προγράμματα αυτά  επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων εκτελούνται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), καθορίζονται από την κατάταξη σε κατηγορία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης  και τον αριθμό των εργαζομένων. Στον πίνακα του άρθρου 10 του Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν3850/2010(ΦΕΚ 84/Α΄) οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες των οποίων οι κλάδοι  οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό,  κατατάσσονται σε κατηγορίες (κατηγορία  Α, Β ή Γ)   με βάση τη στατιστική ταξινόμηση.  Οι εργοδότες των επιχειρήσεων υποχρεούνται να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων στον οποίον αναφέρονται οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας και οι επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας. Με την Αριθμ. 83324/2023 υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων  στην οποία επισυνάπτεται παράρτημα με επικαιροποιημένο τον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Νόμων αναφέρεται το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με την κατάταξη της επιχείρησης σε κατηγορία και αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί.

Oι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν να αναλάβουν  τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις  όταν αυτές ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, αναλόγως του αριθμού εργαζομένων που απασχολούν και υπό την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων επιμόρφωσης  αναφέρονται στην υπουργική απόφαση Αριθμ. 2432/2024 με θέμα: «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας.» (ΦΕΚ155/Β΄/12.01.2024). Με την Αρ. πρωτ. 2776/15.01.2024 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΨΣ6646ΝΛΔΓ-ΩΛΥ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διευκρινίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων της Αριθμ. 2432/2024 Υπουργικής Απόφασης.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο  10, 11, 12, 13, 21 και 22 του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο