Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Απασχόληση Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Οι υπηρεσίες  Ιατρού Εργασίας παρέχονται υποχρεωτικά σε επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις στις οποίες τα αποτελέσματα της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων από μόλυβδο, αμίαντο, μεταλλαξιγόνους, καρκινογόνους,  και βιολογικούς παράγοντες, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 8 του Ν3850/2010.  Την υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας  έχουν και οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ανεξάρτητα από τον αριθμό μισθωτών (εργαζομένων) που απασχολούν.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 7 ΠΔ94/1987 και άρθρο 12-13 ΠΔ338/2001 (μόλυβδος), άρθρο 3 και 17 του ΠΔ212/2006 (αμίαντος), άρθρο 3, 14 και 16 του ΠΔ 399/1994 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 26/2020 (καρκινογόνοι, μεταλλαξιγόνοι), άρθρο 3,4,14 ΠΔ102/2020 (βιολογικοί παράγοντες), άρθρο 125 του Ν4052/2012 κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 8 του Ν3850/2010 και σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 39 περί επίβλεψης υγείας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις όπως το άρθρο 4 και 10 του ΠΔ338/2001 (χημικοί παράγοντες).

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο