Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Όροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τους

Επιστροφή

Για απόσπαση έως 12 μήνες:

Κατά τη διάρκειά της, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγυώνται στους εργαζόμενους που αποσπούν στην Ελλάδα, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, και ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας τους, την εφαρμογή των όρων εργασίας που καθορίζονται από τα ακόλουθα:

Α) την ελληνική νομοθεσία (νόμοι, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις),

Β) τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας, στο μέτρο που αυτές δεσμεύουν τον αποδέκτη της παροχής υπηρεσιών,

Γ) τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας βλέπε εδώ: ή διαιτητικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές, ή

Δ) τις κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν συναφθεί από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, όπως ισχύουν στον οικείο γεωγραφικό χώρο και στον οικείο κλάδο ή επάγγελμα, στο μέτρο που αυτές δεσμεύουν τον αποδέκτη της παροχής υπηρεσιών και αφορούν αποκλειστικά στα κατωτέρω θέματα:

 • τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, βλέπε εδώ:
 • την ελάχιστη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, βλέπε εδώ:
 • τις αποδοχές, βλέπε παρακάτω,
 • την προστασία των παιδιών, των νέων και των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας κατά την εργασία, βλέπε εδώ:
 • την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και την εν γένει μη διάκριση στην εργασία, βλέπε εδώ:
 • την τοποθέτηση εργαζόμενων σε έμμεσο εργοδότη από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης ή επιχειρήσεις που διαθέτουν εργαζόμενους, βλέπε εδώ:
 • τις συνθήκες στέγασης των εργαζόμενων, όταν παρέχονται από τον εργοδότη σε εργαζόμενους μακριά από τον συνήθη τόπο εργασίας τους,
 • την πρόσθετη αποζημίωση για εκτός έδρας διανυκτέρευση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διατροφής και στέγης των εργαζόμενων που βρίσκονται εκτός της χώρας τους για επαγγελματικούς λόγους (εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και στέγης αποσπασμένων εργαζόμενων στο έδαφος της Ελλάδας όταν υποχρεούνται να ταξιδέψουν από και προς τον συνήθη τόπο εργασίας τους τόσο εντός της Ελλάδας όσο και σε άλλο κράτος μέλος κατά τη χρονική περίοδο της απόσπασης).
  • Για μακροχρόνια απόσπαση: Η απόσπαση δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες, εφόσον υποβληθεί αιτιολογημένη γνωστοποίηση στο αρμόδιο τμήμα του τόπου παροχής υπηρεσιών πριν την εκπνοή του 12μήνου. Η παράταση δεν υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης (πρόκειται για γνωστοποίηση και όχι αίτηση) και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες. Στη μακροχρόνια απόσπαση θα πρέπει να εξασφαλίζεται για το προσωπικό, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η εφαρμογή όλων των λοιπών όρων απασχόλησης που εφαρμόζονται υποχρεωτικά στη χώρα υποδοχής και όχι μόνο όσων προαναφέρθηκαν.

Προσοχή:

  • Οι διαδικασίες και οι όροι για τη σύναψη και τη λύση της σύμβασης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ρητρών μη ανταγωνισμού) και οι κανόνες σχετικά με τα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους που αποσπώνται μακροχρόνια.

 Υπολογισμός της διάρκειας απόσπασης

  • Όταν μια επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή της Ελβετίας που προβαίνει σε απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος της Ελλάδας αντικαθιστά έναν αποσπασμένο εργαζόμενο με άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο που εκτελεί την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο, η διάρκεια της απόσπασης είναι η αθροιστική διάρκεια των περιόδων απόσπασης των εν λόγω μεμονωμένων αποσπασμένων εργαζόμενων. Ως ίδια εργασία στον ίδιο τόπο, νοείται, μεταξύ άλλων, εκείνη η οποία καθορίζεται με βάση τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, το επιτελούμενο έργο και τον τόπο παρεχόμενης εργασίας.
  • Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας της απόσπασης λαμβάνεται υπόψη η εβδομαδιαία ανάπαυση, καθώς και η ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη χρονικές περίοδοι όπως η άδεια άνευ αποδοχών και η απουσία λόγω ασθένειας.

Αποδοχές των αποσπασμένων

Σύμφωνα με το Π.Δ. 30/2021, ως αποδοχές νοούνται οι μικτές αποδοχές που καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία και από τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στο μέτρο που αυτές δεσμεύουν τον αποδέκτη της παροχής υπηρεσιών και οι οποίες συνίστανται από τον βασικό μισθό και τα επιμέρους προβλεπόμενα επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών και προσαυξήσεων για επιπλέον εργασία, όπως ιδίως για παροχή υπερεργασίας, υπερωρίας ή πρόσθετης εργασίας, βλέπε εδώ:

Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των αποδοχών τα επιδόματα που χορηγούνται στους αποσπασμένους εργαζόμενους εξαιτίας της απόσπασης, εφόσον καταβάλλονται με σκοπό την κάλυψη των εξόδων που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως έξοδα ταξιδίου, στέγης, ή διατροφής.

Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε απόσπαση εργαζόμενων στο έδαφος της Ελλάδας υποχρεούνται να καταβάλουν στους αποσπασμένους εργαζόμενους τα παραπάνω έξοδα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική που εφαρμόζεται στην εργασιακή σχέση του αποσπασμένου εργαζόμενου.

Εφόσον οι όροι εργασίας και απασχόλησης που εφαρμόζονται στην εργασιακή σχέση δεν καθορίζουν εάν και ποια στοιχεία του σχετικού με την απόσπαση επιδόματος καταβάλλονται ως επιστροφή εξόδων που προέκυψαν πράγματι λόγω της απόσπασης ή ποιά αποτελούν τμήμα της αμοιβής, τότε ολόκληρο το επίδομα απόσπασης θεωρείται καταβληθέν ως επιστροφή εξόδων. Κατά τα λοιπά, τα κράτη μέλη υποδοχής φροντίζουν ώστε οι επιχειρήσεις να εγγυώνται στους αποσπασμένους εργαζομένους τους όρους εργασίας και απασχόλησης σχετικά με τις συνθήκες στέγασης των εργαζομένων, όταν η παροχή της εργασίας γίνεται μακριά από τον συνήθη τόπο εργασίας τους.

Όσον αφορά τα κατώτατα όρια αποδοχών που πρέπει να καταβάλλονται στον εργαζόμενο που απασχολείται στην ελληνική επικράτεια, βλέπε εδώ:

Επιπλέον, πληροφορίες για το Δώρο Πάσχα και το Δώρο Χριστουγέννων των Εργαζομένων,  βλέπε εδώ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο