Δικαιώματα

Δικαιώματα

Ατομική Σύμβαση ΕργασίαςΑμοιβήΕτήσια Κανονική Άδεια - Επίδομα ΑδείαςΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑσθένεια

Χρονικά Όρια Εργασίας

Επιστροφή

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα:

  • Να απασχολούνται σε υπόχρεη επιχείρηση κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, κατανεμημένες είτε σε πέντε (5) ημέρες, με ημερήσιο ωράριο εργασίας οκτώ (8) ωρών, είτε σε έξι (6) ημέρες, με ημερήσιο ωράριο εργασίας έξι (6) ωρών και σαράντα (40) λεπτών.
  • Να λαμβάνουν εβδομαδιαία ανάπαυση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων ωρών.
  • Να λαμβάνουν ημερήσια ανάπαυση τουλάχιστον έντεκα (11) συνεχόμενων ωρών.
  • Να λαμβάνουν διάλειμμα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) και κατά μέγιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον ο ημερήσιος χρόνος εργασίας τους ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.
  • Να λαμβάνουν ενδιάμεση ανάπαυση τουλάχιστον τριών (3) ωρών, εφόσον απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά ημέρα Κυριακή κατόπιν άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας δικαιούνται:

  • Να λάβουν αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διαρκείας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, εφόσον εργαστούν την Κυριακή πέραν των πέντε (5) ωρών.
  • Να ζητήσουν ισόχρονη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η απασχόλησή τους την Κυριακή δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο