Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Έννομη Προστασία Αποσπασμένων Εργαζομένων

Επιστροφή

Ο εργοδότης διασφαλίζει τα δικαιώματα του μισθωτού που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας μεταξύ αυτού και του αποσπασμένου. Οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζουν κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται από τους αποσπασμένους εργαζόμενους αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων του Π.Δ., τόσο κατά τη διάρκεια της απόσπασης, όσο και μετά τη λήξη της και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα.

Όταν έπειτα από συνολική αξιολόγηση εκ μέρους των ελληνικών αρμόδιων αρχών αποδεικνύεται ότι μια επιχείρηση καλλιεργεί καταχρηστικώς ή δολίως την εντύπωση ότι η κατάσταση εργαζομένου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, ο εργαζόμενος πρέπει να επωφελείται από το εφαρμοστέο δίκαιο και πρακτική.

Η επίβλεψη και ο έλεγχος εφαρμογής των σχετικών διατάξεων ανατίθενται στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας και διενεργούνται, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε συνεργασία με:

α) τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
β) τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ,
γ) τα ΠΕΚΑ, ή τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ.

Άσκηση δικαιωμάτων στην Επιθεώρηση Εργασίας

Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότατα να υποβάλλουν απευθείας καταγγελία κατά του εργοδότη τους στην Επιθεώρηση Εργασίας βλέπε εδώ: ή να υποβάλουν  αίτηση για Εργατική Διαφορά βλέπε εδώ:

Στην  Επιθεώρηση Εργασίας λειτουργεί η  τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών  1555, η οποία προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο για οποιοδήποτε εργασιακό αλλά και ασφαλιστικό θέμα.

Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, καθώς και η εξέταση πραγματικών περιστατικών κατά τη διενέργεια ελέγχων στο έδαφος της Ελλάδας, ως κράτους μέλους υποδοχής, διενεργείται, όταν κριθεί αναγκαίο,  τόσο αυτεπάγγελτα,  όσο  κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης και σε συνεργασία με αυτή (μέσω του IMI).

Οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και άλλα νομικά πρόσωπα που δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον, μπορούν να κινήσουν εξ ονόματος ή προς υποστήριξη των αποσπασμένων εργαζόμενων ή των εργοδοτών τους και με τη συναίνεσή τους κάθε διοικητική ή δικαστική διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση του αποσπασμένου εργαζόμενου από τον εργοδότη λόγω της άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων από τον εργαζόμενο.

Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας, κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων, ακόμη και αν έχει λυθεί ή λήξει η σχέση εργασίας, έχει δικαίωμα δικαστικής προστασίας, καθώς και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί παραγραφής και προθεσμιών προσφυγής).

Μετάβαση στο περιεχόμενο