Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Προϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη Απόσπασης

Επιστροφή

Οι διατάξεις που αφορούν στην απόσπαση εργαζομένων εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και την Ελβετία.

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος νοείται κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση που εδρεύει στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας και τον οποίο η επιχείρηση αποσπά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για να εκτελέσει την εργασία του για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Είδη απόσπασης

Η απόσπαση εργαζομένων πραγματοποιείται από επιχείρηση:

α) η οποία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον αποδέκτη των υπηρεσιών στην Ελλάδα, εφόσον υφίσταται σχέση εργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση του κράτους μέλους προέλευσης και το άτομο που αποσπάται,

β) η οποία επιθυμεί να αποσπάσει εργαζόμενό της σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου στο έδαφος της Ελλάδας, εφόσον υφίσταται σχέση εργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση και το άτομο που αποσπάται. ως «όμιλος επιχειρήσεων» θεωρείται κάθε όμιλος που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο όμιλος εταιριών χαρακτηρίζεται από κοινή διεύθυνση, κοινή οικονομική πολιτική, κοινή χρηματοδότηση, με μια λέξη κοινά οικονομικά συμφέροντα. Ενώ συντίθεται από πολλά αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αποτελεί μία οικονομική ενότητα. (άρθ. 51 του Ν. 4052/2012)

γ) Προσωρινής Απασχόλησης ή επιχείρηση που διαθέτει μισθωτούς σε έμμεσο εργοδότη που είναι εγκατεστημένος ή ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, εφόσον υφίσταται σχέση εργασίας μεταξύ της ΕΠΑ ή της επιχείρησης που διαθέτει εργαζόμενους σε έμμεσο εργοδότη και του εργαζόμενου. Ο μισθωτός αυτός θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί από την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης ή την επιχείρηση που διαθέτει εργαζόμενους, με την οποία ο εργαζόμενος συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή τον άμεσο εργοδότη. Αναφορικά με τους μισθωτούς που έχουν διατεθεί σε έμμεσο εργοδότη ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, οι όροι εργασίας τους, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη, δηλαδή τη χρήστρια επιχείρηση, για να καταλάβουν την ίδια θέση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο