Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Κυρώσεις

Επιστροφή

Γενικές Παραβάσεις (το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης /εκμετάλλευσης):

  • Εκπρόθεσμη υποβολή αιτιολογημένης γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση υπέρβασης της δωδεκάμηνης διάρκειας της απόσπασης ή μη υποβολή αυτής.
  • Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Ελλάδας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων του σε άλλο κράτος μέλος
  • Μη υποβολή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας της έγγραφης δήλωσης και κατάστασης των αποσπασμένων εργαζομένων στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της απόσπασης εργαζομένων ή εκπρόθεσμη υποβολή αυτής
  • Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικής κατάστασης από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στην Επιθεώρηση Εργασίας με τα στοιχεία της μεταβολής στοιχείων της δήλωσης απόσπασης
  • Μη τήρηση, κατά τη διάρκεια της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας στον τόπο παροχής εργασίας (ή στην επιχειρησιακή βάση εφόσον πρόκειται για οδηγούς) αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων
  • Μη τήρηση ή μη αποστολή, έως και δύο έτη μετά τη λήξη της απόσπασης, από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας αντιγράφων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) : α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας, όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και η διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιθεώρησης  Εργασία  εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, εφόσον ζητηθούν, ή εκπρόθεσμη αποστολή αυτών(πολύ υψηλή)

Ατομικές παραβάσεις (το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο):

  • Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση.
  • Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά μισθωτό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την μακροχρόνια απόσπαση.
  • Μη εφαρμογή από την επιχείρηση που αποσπά οδηγό στο έδαφος της Ελλάδας των όρων εργασίας που ισχύουν για την απόσπαση.
  • Παραβίαση από την επιχείρηση/εργοδότη που αποσπά εργαζόμενό της/του στην Ελλάδα της υποχρέωσης περί μη δυσμενούς μεταχείρισης, του αποσπασμένου εργαζόμενου ο οποίος ασκεί το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών επειδή θεωρεί ότι ζημιώθηκε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο