Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Επιστροφή

-Αν ένας εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία του στην Ελλάδα και κληθεί να απασχοληθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, δυνάμει σύμβασης ή σχέσης εργασίας που καταρτίσθηκε στην Ελλάδα, εκτός από τους ουσιώδεις όρους εργασίας, ο εργοδότης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον εργαζόμενο, γνωστοποιώντας του  τα εξής πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να του παραδίδονται πριν την αναχώρησή του:
α) τη χώρα ή τις χώρες όπου πρόκειται να παρέχει την εργασία του και την αναμενόμενη διάρκειά της,
β) το νόμισμα στο οποίο πρόκειται να καταβάλλονται οι αποδοχές του,
γ) τα επιδόματα ή τις παροχές, σε χρήμα ή σε είδος, που συνδέονται με την ανάθεση της εργασίας
δ) πληροφορίες σχετικά με το αν προβλέπεται επαναπατρισμός και, αν ναι, τους όρους που διέπουν τον επαναπατρισμό του.
ε) τις αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους όπου πρόκειται να παρέχει την εργασία του,
στ) αν προβλέπονται, τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα και τις ρυθμίσεις για την επιστροφή των εξόδων ταξιδιού, διατροφής και στέγης και
ζ) τον επίσημο εθνικό διαδικτυακό τόπο του κράτους μέλους υποδοχής, προκειμένου να ενημερώνεται ο εργαζόμενος.

Η ενημέρωση για τα στοιχεία β) και ε), μπορεί να γίνεται με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του κράτους μέλους που θα παρέχει την εργασία.

 Όταν μεταβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της σχέσης εργασίας που προβλέπονται, επειδή o εργαζόμενος αποσπάται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, ο εργοδότης συντάσσει σχετικό έγγραφο, το οποίο παραδίδει στον εργαζόμενο το αργότερο μέχρι την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο