Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Επιστροφή

Η διοικητική συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών υλοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information – IMI) όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1024/2012 (αρθ. 17, Π.Δ. 101/2016).

Η διοικητική συνεργασία συντελείται δια της ανταλλαγής και επεξεργασίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων και προειδοποιήσεων, ή της παροχής αμοιβαίας συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προβλημάτων, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του Δικαίου της Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία και η συνδρομή περιλαμβάνει:

Άρθρο 5, Π.Δ. 101/2016

 1. Την υποβολή αιτιολογημένων αιτήσεων παροχής πληροφοριών σχετικά με τις αποσπάσεις εργαζομένων στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, τόσο αναφορικά με τους αποσπασμένους εργαζόμενους, όσο και με τους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πιθανής κατάχρησης ή διασυνοριακών δραστηριοτήτων που θεωρούνται παράνομες σε σχέση με την απόσπαση εργαζομένων, καθώς και την απάντηση σε αυτές,
 2. Την υποβολή αιτιολογημένων αιτήσεων παροχής πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενη κοινοποίηση απόφασης επιβολής διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή προστίμου ή ενδεχόμενη είσπραξη επιβληθείσας διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή προστίμου,
 3. Τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανές παρατυπίες, καταχρήσεις και καταστρατηγήσεις, που έχουν υποπέσει στην αντίληψη των αρμόδιων αρχών, καθώς και παραβάσεις των σχετικών διατάξεων,
 4. Τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών σε περιπτώσεις απόσπασης εργαζομένων στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της διερεύνησης περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις που διέπουν την απόσπαση εργαζομένων ή πιθανής κατάχρησης ή διασυνοριακών δραστηριοτήτων που θεωρούνται παράνομες σε σχέση με την απόσπαση εργαζομένων, ανεξαρτήτως εάν εκκρεμεί ή όχι αίτημα για παροχή πληροφοριών, και
 5. την αποστολή και επίδοση εγγράφων σχετικών με τα ανωτέρω.

Άρθρο 11 Π.Δ. 101/2016

 1. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση της Επιθεώρησης Εργασίας, κατόπιν αιτήματος αιτούσας αρχής άλλου κράτους μέλους, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
  1. Κοινοποιεί αποφάσεις επιβολής διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή προστίμου και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, ή/και
  2. διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με την είσπραξη της διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή του προστίμου που έχει επιβληθεί από την αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες του τελευταίου, κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.
 2. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση της Επιθεώρησης Εργασίας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους:
  1. Αίτημα κοινοποίησης της απόφασης ελληνικής αρχής περί επιβολής διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή προστίμου, όταν αδυνατεί να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή, και
  2. αίτημα είσπραξης της επιβληθείσας από ελληνική αρχή διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή προστίμου, όταν αδυνατεί να προβεί στην είσπραξη αυτής και δε χωρεί διοικητική προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα κατά της απόφασης επιβολής της διοικητικής χρηματικής κύρωσης ή του προστίμου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο