Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΠροϋποθέσεις Υπαγωγής στις Διατάξεις περί Απόσπασης και Είδη ΑπόσπασηςΥποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην ΕλλάδαΌροι Εργασίας των Αποσπασμένων και Αποδοχές τουςΈννομη Προστασία Αποσπασμένων ΕργαζομένωνΚυρώσειςΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)Απόσπαση Εργαζομένου στο Εξωτερικό

Υποχρεώσεις Εργοδοτών που Αποσπούν Προσωπικό στην Ελλάδα

Επιστροφή
  • Το χρονικό όριο απόσπασης εργαζομένου είναι 12 μήνες και μπορεί να παραταθεί έως 18 μήνες κατόπιν αιτιολογημένης γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν την εκπνοή του 12μήνου (βλ. παρακάτω Μακροχρόνια απόσπαση).
  • Ο εργοδότης που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας υποχρεούται:

Να υποβάλει, το αργότερο κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του τόπου παροχής υπηρεσιών, τα ακόλουθα έγγραφα, συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα:

α) έγγραφη δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία:
αα) το όνομα ή η επωνυμία και η νομική μορφή του παρόχου υπηρεσιών, η έδρα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ή άλλος αριθμός καταχώρισής της σε σχετικό Μητρώο,

αβ) τα στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, ο οποίος θα λειτουργεί και ως σύνδεσμος με τις αρμόδιες αρχές και εφόσον απαιτείται, θα αποστέλλει και θα λαμβάνει τα σχετικά έγγραφα,

αγ) η διεύθυνση ή διευθύνσεις των τόπων, στους οποίους οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία και η νομική μορφή, η έδρα, η διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού Μητρώου της ή των επιχειρήσεων, στις οποίες οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα παρέχουν την εργασία τους,

αδ) η ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών και της απόσπασης των εργαζομένων, καθώς και η πιθανή διάρκειά τους, και

αε) η φύση της ασκούμενης δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία παρέχεται η εργασία.

β) Κατάσταση των αποσπασμένων εργαζόμενων, σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα αναγράφονται για κάθε έναν από αυτούς το όνομα, το επίθετο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και η χώρα έκδοσης, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο και η ειδικότητα.

Το ένα αντίτυπο από τις ανωτέρω καταστάσεις αναρτάται, με μέριμνα των επιχειρήσεων, σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, το δε άλλο παραμένει στο αρχείο των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας.

  • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική κατάσταση με τα νέα στοιχεία εντός 15 ημερών από την επέλευση της μεταβολής
  • Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί κατά τη διάρκεια της απόσπασης στον τόπο παροχής εργασίας, (ή στην επιχειρησιακή βάση εφόσον πρόκειται για οδηγούς), αντίγραφα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή : α) της ατομικής σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου, β) των δελτίων μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, γ) των δελτίων χρόνου παρουσίας όπου αναγράφονται η έναρξη, η λήξη και διάρκεια του ημερήσιου χρόνου εργασίας και δ) των αποδεικτικών καταβολής αποδοχών ή ισοδύναμων εγγράφων
  • Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί έως και 2 έτη μετά τη λήξη της απόσπασης τα ανωτέρω έγγραφα και να τα αποστέλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή, τήρηση και αποστολή των προβλεπόμενων εγγράφων, δύναται να πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις και με ηλεκτρονικά μέσα.
  • Ο εργοδότης που αποσπά μισθωτούς στο έδαφος της Ελλάδας για διάστημα έως 12 μήνες, οφείλει να εφαρμόζει  τους όρους εργασίας που ισχύουν   για την απόσπαση εργαζομένων
  • Για εργαζόμενους με την ειδικότητα του οδηγού, ισχύουν οι υποχρεώσεις  για τη δήλωση της απόσπασης  πριν την ανάληψη της απασχόλησης στην Ελλάδα στο ΙΜΙ  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ με αριθ. Φ451/10787/8-4-2022, ΦΕΚ 1765/Β΄/12-04-2022.
  • Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης ξεπερνάει τους 12 μήνες, ο εργοδότης υποχρεούνται επιπλέον να εφαρμόζει και τους όρους εργασίας που ισχύουν για τη μακροχρόνια απόσπαση εργαζομένων (βλέπε παρακάτω: Μακροχρόνια απόσπαση).
  • Ο πάροχος υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της Ελλάδας, οφείλει να χορηγεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία που του ζητείται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση του αποσπασμένου εργαζόμενου, ο οποίος ασκεί το  δικαίωμα δικαστικής προστασίας και προσφυγής στις αρμόδιες διοικητικές αρχές έναντι του εργοδότη για παράβαση των όρων εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο