Εργασιακές Σχέσεις

Εργασιακές Σχέσεις

Δημιουργία ΛογαριασμούΔιαχείριση ΧρηστώνΕπώνυμη ΚαταγγελίαΑνώνυμη ΚαταγγελίαΑίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα ΑργίαςΥποβολή Έγγραφων Εξηγήσεων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Πρόσθετων Στοιχείων μετά από ΈλεγχοΥποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Πράξης Επιβολής Προστίμου και Παραίτησης από την Άσκηση Προβλεπόμενων Ενδίκων ΒοηθημάτωνΥποβολή Διπλότυπου Είσπραξης Προστίμου από την Αρμόδια ΔΟΥΥποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης για Μείωση 80% επί του ΠροστίμουΥποβολή Αίτησης ΘεραπείαςΥποβολή Ιεραρχικής ΠροσφυγήςΑίτηση Χορήγησης Αντιγράφων–Στοιχείων από την ΥπηρεσίαΥποβολή ΕρωτήματοςΑίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας Οδηγού Βυτιοφόρου Μεταφοράς Υγρών ΚαυσίμωνΥποβολή Γνωστοποίησης Σπουδαίου Λόγου Απόλυσης ΕγκύουΥποβολή Καταστάσεων Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ)

Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά Ημέρα Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Επιστροφή

Αίτηση για άδεια εργασίας κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρα Αργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3 του Β.Δ.748/1966, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 63, παρ. 2 του Ν.4808/2021, είναι δυνατή η απασχόληση εργαζομένων κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρα Αργίας για συγκεκριμένους λόγους και μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

Προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια θα πρέπει η επιχείρηση να υποβάλει αίτηση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την εργασία κατά ημέρα Κυριακή ή Αργία, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, το ωράριο εργασίας τους κατά την εν λόγω Κυριακή ή Αργία και τέλος την ημέρα χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης, εφόσον πρόκειται για εργασία κατά ημέρα Κυριακή.  Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται ως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Αργίας ή της Κυριακής που αφορά η αίτηση και ώρα 13:00 (αρ. 11 της ΥΑ οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016).

Διαδικασία υποβολής αίτησης για άδεια εργασίας κατά ημέρα Κυριακή ή ημέρα Αργίας

Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης για να συνδεθείτε στην διαδικτυακή πύλη της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας κατά την Κυριακή & κατά Ημέρα Αργίας» και στη συνέχεια «Νέα Αίτηση Άδειας εργασίας κατά την Κυριακή και κατά Ημέρα Αργίας».

Ανοίγει η φόρμα της αίτησης και επιλέγετε από το ημερολόγιο τη συγκεκριμένη Κυριακή ή την ημέρα Αργίας. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα δύο ή για περισσότερες από μία Κυριακές ή Αργίες. Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε Κυριακή ή Αργία.

Στη συνέχεια επιλέγετε το παράρτημα για το οποίο υποβάλλετε αίτηση και αυτόματα συμπληρώνονται όλα τα πεδία στην ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας». Σε περίπτωση που ο τόπος παροχής εργασίας είναι διαφορετικός από το επιλεγμένο παράρτημα που αφορά η αίτηση, τροποποιείτε και συμπληρώνετε ανάλογα την ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας». Στο πεδίο «Ακριβής Χώρος» αναγράφετε το χώρο που θα εργαστούν οι εργαζόμενοι.

Επιλέγετε το πλήθος των ανδρών και γυναικών στους οποίους αφορά η αίτηση και στη συνέχεια αφού κατεβάσετε την «Προτεινόμενη φόρμα» που περιέχει τις λεπτομέρειες της αίτησης, συμπληρώνετε όλα τα πεδία και την επισυνάπτετε.

Επισημαίνεται ότι είναι επιτρεπτή η επισύναψη άλλου εγγράφου, πέρα από την προτεινόμενη φόρμα (βλ. κατωτέρω), αρκεί το έγγραφο αυτό να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜΚΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ / ΑΡΓΙΑ.

Επίσης, θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης με τα στοιχεία και την υπογραφή του υπευθύνου. Αν το έγγραφο δεν πληροί τις ως άνω συνθήκες, η αίτηση απορρίπτεται.

Προτεινόμενη φόρμα

Αν χρειαστεί, η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο.  Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

Πατώντας «Υποβολή» η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και εμφανίζεται στη λίστα με όλες τις αιτήσεις, ενώ από την «Προβολή» μπορείτε να δείτε την αίτηση και να την εκτυπώσετε.

Ταυτόχρονα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ), το οποίο θα εξετάσει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ανάλογα θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτησή σας.

Η απάντηση του αρμόδιου Τμήματος εμφανίζεται ως μήνυμα στις ενημερώσεις στο λογαριασμό σας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο portal τουΣΕΠΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο