Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Υποχρεώσεις του Έμμεσου Εργοδότη

Επιστροφή

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 1517/34/2013, η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του Ν. 4052/2012, οι έμμεσοι εργοδότες υποχρεούνται:

  • Να τηρούν στο χώρο εργασίας και να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ των προσωρινά απασχολούμενων εργαζόμενων και της Ε.Π.Α.
  • Να αναρτούν στον χώρο εργασίας το αντίγραφο του πίνακα προσωπικού της Ε.Π.Α., που αφορά τους παραχωρηθέντες σε αυτόν προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους.
  • Να περιλαμβάνει στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σε “ειδικό κεφάλαιο”, τους προσωρινά απασχολούμενους, αναγράφοντας και την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης, της οποίας οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.
  • Να υποβάλει αναλυτικά προγράμματα ωρών εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και για τους προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σταθερό ωράριο εργασίας.
  • Να αναγγείλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους και επιπλέον να κοινοποιεί τον τελικώς πραγματοποιούμενο αριθμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης στην Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης, της οποίας οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν προσωπικό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο