Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή Απασχόληση

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την υποπαρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου, του Ν. 4254/2014, η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται όταν:

1.  μέσω αυτής αντικαθίσταται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας.

2. ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο είχε προβεί σε ομαδικές απολύσεις ίδιων ειδικοτήτων.

3. ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του Ν. 3845/2010,
Ο συγκεκριμένος περιορισμός αφορά στην παραχώρηση των προσωρινά απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα.

 4. η εργασία λόγω της φύσης της εγκυμονεί ιδιαιτέρους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,

5. όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).

Περαιτέρω, η άσκηση της προσωρινής απασχόλησης υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

  • η συνολική διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, στην οποία περιλαμβάνονται και οι τυχόν ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω χρονικών ορίων επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη (αρθ. 117, παρ.3, Ν. 4052/2012)
  • αν μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της, ακόμα και με νέα τοποθέτηση, συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.
    Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις όταν απασχολούνται σε ολιγοήμερες κοινωνικές εκδηλώσεις (αρθ. 117, παρ. 4, Ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την υποπαρ. ΙΑ.8 του άρθρου πρώτου, του Ν. 4093/2012).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο