Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης

Επιστροφή

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 1517/34/2013, η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του Ν. 4052/2012, οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης υποχρεούνται:

  • Να τηρούν διαρκώς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους.
  • Να καταρτίζουν έγγραφες συμβάσεις εργασίας με τους προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και να παραδίδουν αντίτυπα αυτών στον εργαζόμενο και στον έμμεσο εργοδότη. Σε περίπτωση συμβάσεων μερικής απασχόλησης η Ε.Π.Α. υποχρεούται, πριν την επίδοση των αντιτύπων στον εργαζόμενο και στον έμμεσο εργοδότη, να την υποβάλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
  • Να υποβάλουν τον πίνακα προσωπικού με τους προσωρινά απασχολούμενους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να αποστέλουν αντίγραφο στον έμμεσο εργοδότη, κατά το μέρος που αφορά τους παραχωρηθέντες σε αυτόν εργαζόμενους.
  • Να αποστέλουν στον έμμεσο εργοδότη όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφαλιστική κάλυψη των προσωρινά απασχολούμενων, εφόσον δεν έχει αναλάβει την υποχρέωση αυτή ο έμμεσος εργοδότης.
  • Να υποβάλουν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας έκθεση δραστηριοτήτων στην οποία μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, που συνήφθησαν από τις Ε.Π.Α. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό εξάμηνο:
    το ονοματεπώνυμο του προσωρινά απασχοληθέντα, η χρονική περίοδος απασχόλησης του, τόσο στην ίδια όσο και στον έμμεσο εργοδότη, η ειδικότητα του, το φύλο του, η ηλικία του, ο χρόνος της προγενέστερης ανεργίας του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, η επωνυμία του έμμεσου εργοδότη, καθώς επίσης δήλωση της Ε.Π.Α. ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.
  • Να καταθέτουν, κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, αντίγραφο της έκθεσης δραστηριοτήτων και στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο