Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Όροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑ

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. ΙΑ.8, άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και την υποπαρ. ΙΑ.4, άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα, πέραν της τοποθέτησης προσωρινά απασχολούμενων εργαζόμενων σε έμμεσο εργοδότη με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται:

1.  η μεσολάβηση για εξεύρεση θέσης εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής της στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,

2. η αξιολόγηση ή/και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

3. η άσκηση συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη.

Η διαδικασία για την σύσταση και λειτουργία των ΕΠΑ περιγράφεται στο άρθρο 123 του Ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την υποπαρ. ΙΑ.8 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, περιλαμβάνονται στις Υπουργικές Αποφάσεις 1517/34/2013 και 1519/35/2013, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 129 και 126 του Ν. 4052/2012, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα με την πρώτη καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης, ενώ με τη δεύτερη καθορίσθηκαν θέματα αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές, η προσκόμιση των οποίων στις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή της δυνατότητας άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο