Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Δικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων Εργαζόμενων

Επιστροφή

Για τους προσωρινά απασχολούμενους εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, όσον αφορά τους βασικούς όρους εργασίας τους (αρθ. 117, Ν.4052/2012). Συγκεκριμένα:

 • Οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών, στην προστασία των παιδιών και των νέων, καθώς και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέμηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εφαρμόζονται και στους προσωρινά απασχολούμενους.
 • Οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έμμεσο εργοδότη, είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση.
 • Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας (αρθ. 124, Ν. 4052/2012).
 • Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υποδείξει (αρθ. 124, Ν. 4052/2012).

Περαιτέρω, οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση (αρθ. 118, Ν. 4052/2012). Ειδικότερα:

 • Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης για να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Επιπλέον θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε ρήτρα απαγορεύει ή παρεμποδίζει τη σύναψη σύβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του με την Ε.Π.Α.
 • Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα όταν με αυτήν παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα
 • Στους προσωρινά απασχολούμενους σε έμμεσο εργοδότη παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις, που υπάρχουν στη διάθεση των άμεσα εργαζομένων και με τους ίδιους όρους, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση, όπως η διαφοροποίηση του ωραρίου ή η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας. Επίσης παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται στους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους και η επαγγελματική κινητικότητά τους.
 • Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης διευκολύνουν την πρόσβαση και των προσωρινά απασχολούμενων στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν, ακόμα και κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων. Προσφέρουν επίσης τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές, η επαγγελματική εξέλιξη και η επαγγελματική κινητικότητά των προσωρινά απασχολούμενων.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού για την τοποθέτησή του σε έμμεσο εργοδότη ή για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά απασχολούμενου μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του τελευταίου με την Ε.Π.Α.

Επίσης,

 • Οι προσωρινά απασχολούμενοι λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην Ε.Π.Α. και στον έμμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρθ. 119, Ν. 4052/2012).
 • Ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων, το σχέδιο χρήσης προσωρινά απασχολουμένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας από αυτόν (αρθ. 120, Ν. 4052/2012).
 • Οι προσωρινά απασχολούμενοι απολαμβάνουν όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη (αρθ. 125, Ν. 4052/2012).
Μετάβαση στο περιεχόμενο