Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Έννοιες – Ορισμοί

Επιστροφή

Με το Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. ΙΑ.8 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και την υποπαρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, προσδιορίστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των  Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολούμενων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 115, του εν λόγω νόμου:

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους.

Προσωρινά απασχολούμενος, θεωρείται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.), προκειμένου να τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη, για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.

Έμμεσος εργοδότης, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου, εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά απασχολούμενος.

Τοποθέτηση, ορίζεται η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούμενος τίθεται στη διάθεση του έμμεσου εργοδότη, για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή του.

Βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης, νοούνται οι όροι εργασίας και απασχόλησης που θα εφαρμόζονταν, αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση, και αφορούν ιδίως:

  1. στη διάρκεια του χρόνου εργασίας, στις υπερωρίες, στα διαλείμματα, στις περιόδους ανάπαυσης, στη νυκτερινή εργασία, στις άδειες και στις αργίες,
  2. στις αποδοχές
Μετάβαση στο περιεχόμενο