Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Συμβάσεις Εργασίας Προσωρινής Απασχόλησης

Επιστροφή

Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου(αρθ. 124, Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με υποπαρ. ΙΑ.4, αρθ. πρώτο, Ν. 4254/2014).

  • Έγγραφη σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται:
  1. οι όροι εργασίας και η διάρκειά της,
  2. οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες,
  3. οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού,
  4. κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής επιπλέον στοιχεία (Υ.Α. 1517/34/2013):

  1. Αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης περί δυνατότητας άσκησης της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης.
  2. Αναγραφή των στοιχείων των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης ως οικονομική εγγύηση των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Μνεία της υποχρέωσης του εργοδότη (Ε.Π.Α.) για τη λήψη και τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη (αρθ. 124, παρ. 1, Ν. 4052, όπως έχει τροποποιηθεί με υποπαρ. ΙΑ.4, αρθ. πρώτο, Ν. 4254/2014). Αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, καταρτίζεται συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Α. και του εργαζόμενου, στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής της εργασίας αυτού στον έμμεσο εργοδότη (Υ.Α. 1517/34/2013).

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη χωρίς προηγούμενη κατάρτιση σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη, (αρθ. 124, παρ. 2, Ν. 4052).

  • Έγγραφη σύμβαση καταρτίζεται και μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη. Σε αυτήν ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας, μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που τυχόν έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς (αρθ. 124, παρ. 3, Ν. 4052, όπως έχει τροποποιηθεί με υποπαρ. ΙΑ.4, αρθ. πρώτο, Ν. 4254/2014).

Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών, εκτός αν ρητα στη σύμβαση έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά, (αρθ. 124, παρ. 4, Ν. 4052 και Υ.Α.1517/34/2013).

Μετάβαση στο περιεχόμενο