Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Έννοιες - ΟρισμοίΌροι Σύστασης και Λειτουργίας των ΕΠΑΑπαγορεύσεις και Περιορισμοί στην Προσωρινή ΑπασχόλησηΣυμβάσεις Εργασίας Προσωρινής ΑπασχόλησηςΔικαιώματα των Προσωρινά Απασχολούμενων ΕργαζόμενωνΥποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Προσωρινής ΑπασχόλησηςΥποχρεώσεις του Έμμεσου ΕργοδότηΦορέας Ελέγχου - Κυρώσεις

Φορέας Ελέγχου – Κυρώσεις

Επιστροφή

Η παραβίαση των υποχρεώσεων των Ε.Π.Α. αναφορικά με τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους, τις διατυπώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές, και τα δικαιώματα των προσωρινά απασχολούμενων, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (αρθ. 128, Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7, αρθ. 24, Ν. 4144/2013). Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται και για τον έμμεσο εργοδότη, που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους.

Ο έλεγχος τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των Ε.Π.Α., αλλά και των υποχρεώσεών τους, ανήκει στην Επιθεώρηση Εργασίας (αρθ. 127, Ν. 4052/2012).

Μετάβαση στο περιεχόμενο