Απόσπαση Εργαζομένων

Απόσπαση Εργαζομένων

Νομοθετικό ΠλαίσιοΥποχρεώσεις Επιχειρήσεων που Αποσπούν Προσωπικό στην Ελλάδα (Άρθρο 7, Π.Δ. 101/2016)Κυρώσεις (Άρθρο 16, Π.Δ. 101/2016)Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

Κυρώσεις (Άρθρο 16, Π.Δ. 101/2016)

Επιστροφή

Κυρώσεις επιβάλλονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

  1. Για παραβίαση των όρων εργασίας των αποσπασμένων εργαζόμενων (άρθρο 4, Π.Δ.  219/2000)
  2. Στον πάροχο υπηρεσιών που αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία (παρ. 3, άρθρο 5, Π.Δ. 101/2016)
  3. Για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 7, Π.Δ. 101/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 1/2023
  4. Στην δυσμενή μεταχείριση του αποσπασμένου εργαζόμενου από τον εργοδότη του λόγω άσκησης των δικαιωμάτων του (παρ. 7, άρθρο 8, Π.Δ. 101/2016)

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον εργοδότη ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με την παρ. 1Α και 3 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 5 και 8 του ιδίου άρθρου, με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμοδίου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης της Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν σχετικής εισήγησης του διενεργήσαντος τον έλεγχο Επιθεωρητή Εργασίας, είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο