Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

ΆδειαΠίνακες ΠροσωπικούΨηφιακή Οργάνωση Χρόνου ΕργασίαςΨηφιακή Κάρτα ΕργασίαςΧρονικά ΌριαΑτομικές ΣυμβάσειςΚαταβολή Αποδοχών / Εκκαθαριστικά ΣημειώματαΠροστασίαΟικοδομοτεχνικάΛοιπές Υποχρεώσεις

Ατομικές Συμβάσεις

Επιστροφή

Ο εργοδότης υποχρεούται:

  • Να γνωστοποιεί στον εργαζόμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας (ΠΔ 156/1994). Η ενημέρωση γίνεται με παράδοση στον εργαζόμενο, δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του, γραπτής σύμβασης εργασίας ή άλλου εγγράφου που θα περιλαμβάνει τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. Εάν η σύμβαση ή σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από δύο μήνες, το ανωτέρω έγγραφο παραδίδεται στον εργαζόμενο κατά τη λήξη της.
  • Να τηρεί στο χώρο εργασίας (όπου αυτά τηρούνται έδρα ή υποκατάστημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κλπ.) τα έντυπα ατομικών όρων εργασίας του προσωπικού και να τα επιδεικνύει ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας (παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 σε συνδυασμό με την 27397/122/19.8.2013 Υ.Α., όπως ισχύει).
  • Να διατηρεί στο αρχείο του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, επί μία διετία από την ημερομηνία λήξη τους, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που χορηγούνται στους εργαζόμενους (άρθρο 7 του Ν.3762/2009).
  • Να γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, καθώς και τις σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους (έντυπο Ε9).
    Κατά την υποβολή του εντύπου Ε9, επισυνάπτονται τα σαρωμένα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές.
  • Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, να υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα έντυπα «Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού», «Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» και «Ε7. Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου», εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από το αντίστοιχο γεγονός.
Μετάβαση στο περιεχόμενο