Συνδικαλιστές

Συνδικαλιστές

Προστασία της Συνδικαλιστικής ΔράσηςΠροστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης στον Τόπο ΕργασίαςΠροστασία των Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΕξαιρέσεις από την Προστασία κατά της ΚαταγγελίαςΣυνδικαλιστικές ΆδειεςΚήρυξη Απεργίας

Προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης στον Τόπο Εργασίας

Επιστροφή

Η συνδικαλιστική δράση μέσα στην επιχείρηση αποβλέπει στην άμεση επικοινωνία της συνδικαλιστικής οργάνωσης τόσο με τα μέλη της, όσο και με τον εργοδότη, ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση των αιτημάτων στην εργοδοτική πλευρά και η ταχεία λήψη μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 1264/1982, όπως ισχύει:

  • Προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις κατά την άσκηση κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος και στον τόπο εργασίας(αρθ. 16, παρ. 1).
  • Διασφαλίζεται το δικαίωμα των σωματείων να έχουν  ιστότοπο στο διαδίκτυο ή στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο της εργοδοτικής επιχείρησης. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τα εύλογα έξοδα σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του ιστότοπου αυτού. Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποφασίζεται αποκλειστικά από τη σωματείο, με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις. Στον ιστότοπο έχουν ελεύθερη, ανεμπόδιστη και μυστική πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, τόσο από επαγγελματικούς όσο και από προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν ο εργοδότης δεν τους παρέχει την ανωτέρω δυνατότητα, τα σωματεία της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς τους στους τόπους εργασίας και σε χώρους που συμφωνούν ο κάθε εργοδότης και η διοίκηση του κάθε σωματείου (αρθ. 16, παρ.2). Το δικαίωμα επεκτείνεται και στη διανομή ανακοινώσεων από συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, σε χώρους του τόπου εργασίας που συμφωνούν με τον εργοδότη ή στους κοινόχρηστους χώρους ή στους χώρους εστίασης, όπου υπάρχουν, ή σε υπαίθριους χώρους του τόπου εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης (αρθ. 16, παρ. 6). Ο χρόνος αυτός είναι εκείνος που στη διάρκειά του ο εργαζόμενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη (αρθ. 6, παρ. 1).
  • Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συνελεύσεων στον τόπο εργασίας, από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον στη συγκεκριμένη επιχείρηση απασχολούνται τουλάχιστον ογδόντα (80) εργαζόμενοι. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραχωρήσει κατάλληλο χώρο για τη διενέργεια των συνελεύσεων, με εξαίρεση τους χώρους παραγωγής. Εναλλακτικά δίνεται η ευχέρεια στον εργοδότη να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα έως 1.000 μέτρων από τον τόπο εργασίας. Oι συνελεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός χρόνου απασχόλησης (αρθ. 16, παρ, 3).
  • Προβλέπεται η υποχρέωση του επιχείρησης, που απασχολεί περισσότερους από εκατό (100) εργαζόμενους, να διαθέτει στον τόπο εργασίας κατάλληλο χώρο για γραφείο, στην επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση που έχει τα περισσότερα μέλη (αρθ. 16, παρ. 5).
  • Θεσμοθετείται ο διάλογος μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδότη, ως υποχρέωση του τελευταίου. Σκοπός του διαλόγου είναι η επίλυση των θεμάτων που απασχολούν το προσωπικό ή την συνδικαλιστική οργάνωση. Για το λόγο αυτό ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του πρέπει να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μετά από αίτησή τους, τουλάχιστον μία φορά το μήνα (αρθ. 16, παρ. 4). Τα θέματα συζήτησης αποφασίζονται από κοινού, με τον εργοδότη να μην έχει υποχρέωση να πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων για θέματα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία, και τους εκπροσώπους των εργαζομένων να υποχρεούνται στην διαφύλαξη των πληροφοριών που έρχονται εις γνώση τους και η διαρροή των οποίων θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης (αρθ. 13, παρ. 4, 5 και 6, Ν. 1767/1988).
  • Ορίζεται το δικαίωμα δύο (2) εκπροσώπων του διοικητικού συμβουλίου του πιο αντιπροσωπευτικού επιχειρησιακού σωματείου ή ελλείψει αυτού, ενός (1) εκπροσώπου του Εργατικού Κέντρου της περιοχής, να παρευρίσκονται κατά τη διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου από τους Επιθεωρητές Εργασίας, και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ενώ απαγορεύεται η παρουσία τρίτων προσώπων, πλην των εργαζομένων εκείνη την χρονική στιγμή στην επιχείρηση και των εκπροσώπων του εργοδότη (αρθ. 16, παρ. 7).
  • Προβλέπεται η μεσολάβηση του Επιθεωρητή Εργασίας σε διαφωνίες που προκύπτουν κατά την άσκηση συνδικαλιστικής δράσης στους τόπους εργασίας (αρθ. 16, παρ. 8).

Για κάθε άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση του Επιθεωρητή Εργασίας, επιβάλλονται στον εργοδότη διοικητικές κυρώσεις. Περαιτέρω σε όσους εμποδίζουν με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της διοίκησης ή τις συνελεύσεις μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις (αρθ.23, παρ. 5).

Μετάβαση στο περιεχόμενο