ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

ΚατηγορίεςΥποχρέωση Πρόσληψης και ΑπασχόλησηςΕτήσια Κανονική Άδεια με Αποδοχές (για ΑμΕΑ)Λύση της Σχέσης Εργασίας

Λύση της Σχέσης Εργασίας

Επιστροφή

Η σχέση εργασίας των προστατευομένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 2643/1998, ανεξαρτήτως αν έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι, λύεται με τους εξής τρόπους (αρθ. 11, Ν. 2643/1998):

  1. Αυτοδικαίως, μόλις συμπληρώσουν το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις και τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση, λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Οσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές διατηρούνται στην επιχείρηση έως ότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα από το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους.
  2. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας χωρίς αποζημίωση, εφόσον ο προστατευόμενος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα.
  3. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 για τους εξής λόγους:
  • για παραβάσεις που προβλέπονται από τον αναγνωρισμένο οργανισμό ή κανονισμό της υπηρεσίας ή επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για τις οποίες ορίζεται ως ποινή η απόλυση,
  • για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια ή για ακαταλληλότητα στην εκτέλεση της εργασίας, που δεν οφείλεται πάντως στα τραύματα ή στην αναπηρία, ή για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για αντικοινωνική γενικά διαγωγή.

4. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας αν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ.

5.  Με καταγγελία της σχέσης εργασίας μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Ως προς το παραπάνω σημείο δ, προβλέπεται ότι (αρθ. 2, παρ.4):

Ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ., με απόφασή του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 9, μπορεί να απαλλάξει από την υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίσει το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργασίες τους ή δεν μπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη λειτουργία τους.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς να απολύουν όλους ή ορισμένους από τους προστατευομένους, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές αναγκαστικά με οποιονδήποτε νόμο, καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας τους.

Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης προς τον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία συνοδεύεται από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Αν γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης, η απόφαση ορίζει, κατά περίπτωση, το ποσοστό της μείωσης ή το συγκεκριμένο αριθμό απολυομένων και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι: ο χρόνος πρόσληψης του απολυομένου, η οικονομική ή η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθμός τυχόν αναπηρίας του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο