Συνδικαλιστές

Συνδικαλιστές

Προστασία της Συνδικαλιστικής ΔράσηςΠροστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης στον Τόπο ΕργασίαςΠροστασία των Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΕξαιρέσεις από την Προστασία κατά της ΚαταγγελίαςΣυνδικαλιστικές ΆδειεςΚήρυξη Απεργίας

Προστασία των Συνδικαλιστικών Στελεχών

Επιστροφή

Το άρθρο 14 του Ν. 1264/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4808/2021, προβλέπει ειδική προστασία κατά της απόλυσης για τα συνδικαλιστικά στελέχη, η οποία συνίσταται στο ότι δεν επιτρέπεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας τους. Η απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός αν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι (αρθ. 14, παρ. 10).

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που προστατεύονται, είναι (αρθ. 14, παρ. 5):

  1. τα μέλη της διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 92 ΑΚ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης
  2. τα μέλη της προσωρινής, σύμφωνα με το άρθρο 79 ΑΚ, διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ και
  3. τα μέλη της διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά κατά την ίδρυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η παραπάνω προστασία παρέχεται στην εξής έκταση (αρθ. 14, παρ.6):

  • αν η συνδικαλιστική οργάνωση έχει έως διακόσια (200) μέλη, προστατεύονται πέντε (5) μέλη της διοίκησης,
  • αν έχει έως χίλια (1.000) μέλη, προστατεύονται επτά (7) μέλη της διοίκησης και
  • αν έχει πάνω από χίλια (1.000) μέλη, προστατεύονται εννέα (9) μέλη της διοίκησης.

Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό, εάν όμως δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη, τότε προστατεύονται κατά σειρά: ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων στον ίδιο εργοδότη, ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων μελών, που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού εργαζομένων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 14. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των μελών της διοίκησης της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης που προστατεύεται, προκύπτει από τη διαίρεση του μέγιστου αριθμού κατά το προηγούμενο εδάφιο, διά του ποσοστού των μελών της οργάνωσης που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης επί του συνόλου των μελών όλων των οργανώσεων που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη διοικήσεων. Εφόσον προκύπτουν δεκαδικοί αριθμοί, στρογγυλεύονται στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο και ο συνολικός αριθμός προστατευόμενων μελών, που εργάζονται στην επιχείρηση, αυξάνεται αναλόγως (αρθ. 14, παρ.7).

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι υπό ίδρυση συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπου ο αριθμός των προστατευόμενων ιδρυτικών μελών εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση και όχι τον αριθμό των μελών της υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα προστατεύονται τα πρώτα είκοσι ένα (21) ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργανώσεως της επιχείρησης ή του επαγγελματικού κλάδου απασχόλησης, εφόσον η επιχείρηση στην οποία εργάζονται απασχολεί περισσότερους από ογδόντα (80)  εργαζόμενους (αρθ. 14, παρ. 8).

Η προστασία αυτή ισχύει για ένα χρόνο από την ημέρα υπογραφής της ιδρυτικής πράξης. Εάν η υπό σύσταση οργάνωση δεν συσταθεί πραγματικά μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης, η προστασία των ιδρυτικών μελών παύει και ισχύει για τα μέλη της επόμενης υπό σύσταση οργάνωσης.

Η εν λόγω προστασία ισχύει και για τα συνδικαλιστικά στελέχη που συμμετέχουν στην  Εκτελεστική Επιτροπή,στη Γραμματεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων  (αρθ. 14, παρ. 11).

Τα συνδικαλιστικά στελέχη που προστατεύονται κατά της απόλυσης, προστατεύονται και κατά των μεταθέσεων. Επιτρέπεται η μετάθεση συνδικαλιστή μόνο, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης ή επιβάλλεται από λόγους προστασίας της υγείας (αρθ. 14, παρ. 9).

Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του που παραβαίνουν τις ανωτέρω διατάξεις αντιμετωπίζουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (αρθ. 23, παρ. 2).

Μετάβαση στο περιεχόμενο