Ομαδικές Απολύσεις

Ομαδικές Απολύσεις

Έννοια - ΕξαιρέσειςΥποχρέωση Εργοδότη για Πληροφόρηση και ΔιαβούλευσηΕκπρόσωποι των EργαζομένωνΔιαδικασία Oμαδικών Aπολύσεων

Έννοια – Εξαιρέσεις

Επιστροφή

Ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα συγκεκριμένα όρια (αρθ. 1, Ν.1387/1983).

Τα όρια πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές καθορίζονται από τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην αρχή του μήνα και είναι τα εξής (αρθ. 74, Ν. 3863/2010):

  • Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.
  • Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων, όλοι οι τρόποι λήξης της σύμβασης εργασίας που γίνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη για έναν ή περισσότερους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των εργαζομένων, εξομοιώνονται με τις απολύσεις, υπό τον όρο ότι οι απολύσεις είναι τουλάχιστον πέντε (αρθ. 24, Ν. 3488/2006).

Οι διατάξεις περί ομαδικών απολύσεων δεν εφαρμόζονται (αρθ. 2, Ν.1387/1983):

  • Στους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή συγκεκριμένων εργασιών αυτού, εκτός αν οι απολύσεις γίνουν πριν τη λήξη της σύμβασης ή αποπεράτωσης του έργου.
  • Στο προσωπικό του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
  • Στα πληρώματα των πλοίων.
  • Στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης κατόπιν πρωτόδικης δικαστικής απόφασης (αρθ. 15, παρ. 1, Ν. 2736/1999).
Μετάβαση στο περιεχόμενο