Ομαδικές Απολύσεις

Ομαδικές Απολύσεις

Έννοια - ΕξαιρέσειςΥποχρέωση Εργοδότη για Πληροφόρηση και ΔιαβούλευσηΕκπρόσωποι των EργαζομένωνΔιαδικασία Oμαδικών Aπολύσεων

Διαδικασία Oμαδικών Aπολύσεων

Επιστροφή

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν. 4472/2017, η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη είναι (30) ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για διαβουλεύσεις στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό, που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ). Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να καταθέτουν στο ΑΣΕ υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων.

Εάν υπάρξει συμφωνία των μερών οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο ΑΣΕ.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το ΑΣΕ, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει εάν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων. Για το σκοπό αυτό το ΑΣΕ μπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις σε τεχνικά ζητήματα.

Αν το ΑΣΕ κρίνει ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είκοσι (20) ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΑΣΕ παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αν το ΑΣΕ με νέα απόφαση διαπιστώσει πώς τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση απόφασης. Σε κάθε περίπτωση οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης στο ΑΣΕ.

Αν διακοπεί η λειτουργία μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των παραπάνω διαδικασιών, προκειμένου να γίνουν ομαδικές απολύσεις, εκτός από την υποχρέωση διαβούλευσης και την κοινοποίηση του πρακτικού στο ΑΣΕ.

Σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων ακολουθούνται οι διατάξεις για την καταγγελία της συμβάσης εργασίας, δηλαδή έγγραφη καταγγελία και καταβολή νόμιμης αποζημίωσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο