Ομαδικές Απολύσεις

Ομαδικές Απολύσεις

Έννοια - ΕξαιρέσειςΥποχρέωση Εργοδότη για Πληροφόρηση και ΔιαβούλευσηΕκπρόσωποι των EργαζομένωνΔιαδικασία Oμαδικών Aπολύσεων

Εκπρόσωποι των Eργαζομένων

Επιστροφή

Για τη διεξαγωγή των διαβουλευσεων ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, θεωρούνται οι εκπρόσωποι του σωματείου που έχει μέλη τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εργαζομένων, καθώς και την πλειοψηφία των απολυόμενων.

Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα σωματεία, χωρίς κανένα να πληρεί τις ως άνω προϋποθέσεις, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποδεικνύονται από τις διοικήσεις των σωματείων, αναλογικά με τη δύναμή τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωματείο που να καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τριμελείς ή πενταμελείς επιτροπές, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων της επιχείρησης. Οι επιτροπές αυτές εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατόπιν Γενικής Συνέλευσης, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής τους, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων επιλέγονται μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους (αρθ. 4, Ν. 1387/1983).

Μετάβαση στο περιεχόμενο