Ομαδικές Απολύσεις

Ομαδικές Απολύσεις

Έννοια - ΕξαιρέσειςΥποχρέωση Εργοδότη για Πληροφόρηση και ΔιαβούλευσηΕκπρόσωποι των EργαζομένωνΔιαδικασία Oμαδικών Aπολύσεων

Υποχρέωση Εργοδότη για Πληροφόρηση και Διαβούλευση

Επιστροφή

Ο εργοδότης πριν προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις οφείλει να προέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με σκοπό να ερευνηθεί η δυνατότητα αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και των δυσμενών συνεπειών τους (αρθ. 3, Ν. 1387/1983).

Στα πλαίσια αυτών των διαβουλεύσεων, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και να τους ανακοινώνει εγγράφως (αρθ. 15, παρ. 2, Ν. 2736/1999):

  1. τους λόγους του σχεδίου απολύσεων,
  2. τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων,
  3. τον αριθμό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων εργαζομένων,
  4. το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις,
  5. τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.

Για παραβάσεις των υποχρεώσεων της ενημέρωσης, διαβούλευσης και κοινοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη, ως δικαιολογία, το επιχείρημα του εργοδότη ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για ομαδικές απολύσεις δεν του παρέσχε τις αναγκαίες πληροφορίες. Η έλλειψη ενημέρωσης του εργοδότη από την επιχείρηση, που έλαβε την παραπάνω απόφαση, δεν αίρει την υποχρέωσή του.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπόψη των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για κατάρτιση και συμβουλευτική επανένταξης στην αγορά εργασίας κλπ.

Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) (αρθ. 17, Ν. 4472/2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο