Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Υποχρεώσεις των ΙΓΕΕ και των Υποκαταστημάτων τους

Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαρ. ΙΑ9, άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, το αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των υποκαταστημάτων τους συνίσταται στη μεσολάβηση για σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ενωσης ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση.

Επίσης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας επιτρέπεται να ασκούν τη δραστηριότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

Τα ΙΓΕΕ πρέπει να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο για τον οποίο μεσολαβούν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. να του παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του,
  2. να του παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του,
  3. να αξιολογούν τα προσόντα του και τις ικανότητες του, μέσω πραγματοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων,
  4. να του παρέχουν πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για την σύναψη της οποίας μεσολάβησαν.

H τοποθέτηση σε θέση εργασίας μέσω ΙΓΕΕ γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του τοποθετούμενου σε αυτήν.

Το τίμημα μεσολάβησης καταβάλλεται από τον εργοδότη που προσλαμβάνει τον εργαζόμενο και ο καθορισμός του διαμορφώνεται ύστερα από ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του ΙΓΕΕ και του εργοδότη (αρθ. 106, Ν. 4052/2012).

Μετάβαση στο περιεχόμενο