Ωράριο Εργασίας

Ωράριο Εργασίας

Ωράριο ΕργασίαςΧρόνος ΕργασίαςΗμερήσια ΑνάπαυσηΕβδομαδιαία ΑνάπαυσηΔιάλειμμαΔιακεκομμένο ΩράριοΨηφιακό Ωράριο Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ωράριο Εργασίας

Επιστροφή

Ωράριο εργασίας ή χρόνος εργασίας θεωρείται η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για κάθε κατηγορία εργαζομένων.

Νόμιμο ωράριο εργασίας καλείται το ωράριο εργασίας που καθορίζεται από νομοθετικές διατάξεις (με την ουσιαστική έννοια του όρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόμου), που έχουν το χαρακτήρα κανόνων δημόσιας τάξης και ισχύουν ανεξάρτητα από το κύρος της εργασιακής σύμβασης (ΑΠ 1188/1990, Ειρ. Αθηνών 4911/1992).

Μετά την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας (αρθ. 58, Ν.4808/2021), ορίστηκε ότι για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ώρες επί συστήματος πενθήμερου και σαράντα οχτώ (48) ώρες επί εξαήμερου συστήματος εβδομαδιαίας εργασίας.

Επίσης, επί πενθημέρου, το νόμιμο ημερήσιο ωράριο καθορίσθηκε σε εννέα (9) ώρες, ενώ επί εξαημέρου παρέμεινε σε οχτώ (8) ώρες (αρθ. 6 της από 26-02-1975 ΕΓΣΣΕΝ.2269/1920, αρθ. 18, ΠΔ 08/13.04.1932, ΑΠ 119/1997, α.π. 64597/03-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας).

Συμβατικό ωράριο εργασίας είναι αυτό που καθορίζεται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας και ατομικές συμβάσεις εργασίας. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.

Η Εθνική Γενική ΣΣΕ έτους 1984 έχει καθιερώσει εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας σαράντα (40) ωρών για όλους τους εργαζομένους της Χώρας.

Επίσης, με νεότερη διάταξη (αρθ. 55, Ν.4808/2021) καθορίστηκε σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ως ωράριο πλήρους απασχόλησης οι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες δύνανται να κατανέμονται σε πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες συμβατικό ωράριο εργασίας ανέρχεται ημερησίως σε οχτώ (8) ώρες, ενώ όταν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το πλήρες ωράριο εργασίας ανέρχεται σε έξι (6) ώρες και σαράντα (40) λεπτά ημερησίως.

Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις ή ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι δυνατή η εφαρμογή μικρότερων ωραρίων πλήρους απασχόλησης ημερησίως και εβδομαδιαίως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο