Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Λεωφορεία

Χρονικά Όρια απασχόλησης Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΗμερήσιο Βιβλίο ΔρομολογίωνΒιβλιάρια Εργασίας Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΤαχογράφος

Χρονικά Όρια απασχόλησης Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

Επιστροφή

Τα χρονικά όρια απασχόλησης των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (ΠΟΥΛΜΑΝ) στη χώρα μας, καθορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και από την Y.A. 51266/1975, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Y.A. 1907/1987, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 167/2006, καθώς και τις σχετικές ΣΣE και Διαιτητικές Αποφάσεις.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο συνολικός ημερήσιος χρόνος απασχόλησης των οδηγών και των βοηθών οδηγών των τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ), πλην των εκτελούντων αστική ή υπεραστική συγκοινωνία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δεκατρείς (13) ώρες ημερησίως. Σε αυτόν περιλαμβάνονται (αρθ. 1, Υ.Α. 51266/1975 και 1907/1987):

  1. Ο χρόνος οδήγησης
  2. Ο χρόνος παραλαβής του αυτοκινήτου από το σταθμό και παράδοσής του σε αυτόν
  3. Ο χρόνος τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής
  4. Τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής και οι διακοπές εντός και εκτός έδρας (Υ.Α. 1907/87)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες. Ειδικά για τις διεθνείς μεταφορές ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννέα (9) ώρες, ωστόσο μπορεί να παρατείνεται σε δέκα (10) ώρες κατ’ ανώτατο όριο, όχι όμως για περισσότερες από δυο φορές στη διάρκεια της εβδομάδας (αρθ. 6, ΕΚ 561/2006).

Ο συνολικός χρόνος οδήγησης ο οποίος σωρεύεται κατά τη διάρκεια δυο διαδοχικών εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ώρες (αρθ. 6, ΕΚ 561/2006).

Ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση των σαράντα οκτώ (48) ωρών κατά μέσο όρο, σε περίοδο αναφοράς τεσσάρων (4) μηνών (αρθ. 4, Π.Δ. 167/2006).

(Σημείωση: στον χρόνο εργασίας αναφέρεται κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς σύμφωνα με το  αρθ. 3 του Π.Δ 167/2006).

Επιπλέον μετά από περίοδο οδήγησης τεσσερισήμισι (4,5) ωρών, ο οδηγός κάνει διάλειμμα σαραντα πέντε (45) τουλάχιστον λεπτών, εντός του χρόνου οδήγησης, το οποίο μπορεί να κατανέμεται σε δεκαπέντε (15) και τριάντα (30) λεπτά αντίστοιχα (αρθ.7, ΕΚ 561/2006).

Ο οδηγός λαμβάνει κατά την διάρκεια δεκαπενθημέρου δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης και μία μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ωστόσο, η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.

Σύμφωνα με το αρθ. 4 της ΕΚ 561/2006 η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης έχει  διάρκεια τουλάχιστον  σαράντα πέντε (45) ωρών, υπό τις σχετικές παρεκκλίσεις του οικείου Κανονισμού.

Αντίστοιχα, μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι η περίοδος ανάπαυσης χωρίς διακοπή διάρκειας μικρότερης των σαράντα πέντε (45) ωρών, η οποία μπορεί να συντομευθεί σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) συνεχόμενες ώρες.

Μία περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αρχίζει το αργότερο μόλις συμπληρωθούν έξι (6) συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης (αρθ. 8, ΕΚ 561/2006).

Μετάβαση στο περιεχόμενο