Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Λεωφορεία

Χρονικά Όρια απασχόλησης Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΗμερήσιο Βιβλίο ΔρομολογίωνΒιβλιάρια Εργασίας Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΤαχογράφος

Βιβλιάρια Εργασίας Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων

Επιστροφή

Η ύπαρξη βιβλιαρίου εργασίας για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων προβλέπεται από το άρθρο 3 της 51266/1975 Υ.Α., σύμφωνα με το οποίο οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων ή οι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό και τον βοηθό του με βιβλιάρια εργασίας τα οποία θεωρούνταν από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σ’ αυτά πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του οδηγού, ο αριθμός της άδειας οδήγησης (διπλώματος), ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό).

Η υποχρέωση τήρησης βιβλιαρίου εργασίας ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, όταν οι ίδιοι οδηγούν τα λεωφορεία τους για λογαριασμό τουριστικών γραφείων (έχοντας ουσιαστικά σχέση εργασίας).

Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή του αρθ. 213, παρ. 2, Ν. 4512/2018 και από την έναρξη ισχύος της Υ.Α. 40331/Δ1.13521/2019, οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται πλέον να καταχωρούν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα στοιχεία που προβλέπονται στην Υ.Α. 51266/1975, για κάθε τουριστικό λεωφορείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο