Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Λεωφορεία

Χρονικά Όρια απασχόλησης Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΗμερήσιο Βιβλίο ΔρομολογίωνΒιβλιάρια Εργασίας Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΤαχογράφος

Ταχογράφος

Επιστροφή

Παράλληλα με την υποχρεωτική τήρηση του βιβλίου δρομολογίων, τα οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των εννέα (9) θέσεων (λεωφορεία), υποχρεούνται να τηρούν και ειδική συσκευή ελέγχου (ταχογράφος) (Κανονισμός (ΕΟΚ) 3821/1985, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 2135/1998 και (ΕΚ) 561/2006 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 165/2014).

Η εν λόγω συσκευή καταγράφει τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις των ανωτέρω Κανονισμών, μεταξύ των οποίων και στοιχεία που αφορούν τα χρονικά όρια εργασίας του οδηγού και του βοηθού.

Τυχόν παραβάσεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) 3821/1985 και (ΕΚ) 561/2006 που θα διαπιστωθούν σε ενδεχόμενο έλεγχο, επισύρουν τις προβλεπόμενες τις κυρώσεις που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α Φ450/38668/3534/2-8-2013.

Μετάβαση στο περιεχόμενο