Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Λεωφορεία

Χρονικά Όρια απασχόλησης Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΗμερήσιο Βιβλίο ΔρομολογίωνΒιβλιάρια Εργασίας Οδηγών Τουριστικών ΛεωφορείωνΤαχογράφος

Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων

Επιστροφή

Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων ή οι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο δρομολογίων, το οποίο αποτυπώνει τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών (αρθ. 2, Υ.Α. 51266/1975).

Μετά την έκδοση του του Ν. 4093/2012, το βιβλίο δρομολογίων δεν χρειάζεται πλέον θεώρηση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (υποπαρ. ΙΑ13, αρθ. 1). Υπεύθυνος για την τήρηση και τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου δρομολογίων είναι ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου ή ο βοηθός του (αρθ.2, Υ.Α. 51266/1975).

Το βιβλίο δρομολογίων, πρέπει να είναι τριπλότυπο και να έχει τόσες σελίδες ώστε ο αριθμός τους να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Το βιβλίο φυλάσσεται μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό, ο οποίος έχει υποχρέωση να το θέτει πάντοτε στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.

Σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α. το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να είναι αριθμημένο και να περιλαμβάνει, εκτός από τα ονοματεπώνυμα του ιδιοκτήτη, του οδηγού (και του βοηθού του) και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, πίνακα στον οποίο καταγράφονται αναλυτικά:

  1. Η ώρα έναρξης της απασχόλησης.
  2. Η ώρα έναρξης της οδήγησης από κάθε τόπο εκκίνησης.
  3. Η ώρα άφιξης στον εκάστοτε τόπο προορισμού.
  4. Η ώρα τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
  5. Η χρονική διάρκεια των διαλειμμάτων κατά τη διαδρομή.
  6. Η διάρκεια του μεταξύ δύο διαδρομών χρόνου.
  7. Η ώρα λήξης της απασχολήσης.
  8. Το σύνολο των ωρών ημερήσιας εργασίας.
  9. Το σύνολο των ωρών ημερήσιας απασχόληση.

Με τη λήξη της ημερήσιας εργασίας ο οδηγός ή ο βοηθός υποχρεούται να παραδώσει το ένα αντίτυπο του ημερησίου δελτίου δρομολογίων στον ιδιοκτήτη ή στον εκπρόσωπό του. Το δεύτερο αντίτυπο το παραλαμβάνει ο οδηγός και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται στην επιχείρηση επί διετία (από την τελευταία εγγραφή).

Μετάβαση στο περιεχόμενο