Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των ΕργαζομένωνΕκτίμηση ΚινδύνουΛήψη των Απαραίτητων ΜέτρωνΕνημέρωση ΕργαζομένωνΕκπαίδευση Εργαζομένων

Εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των Εργαζομένων

Επιστροφή

Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται  να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και Ιατρό Εργασίας, χωρίς όμως αυτό να τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τομέα αυτό. Για το σκοπό αυτό  δύναται να προσφεύγει  σε άτομα εντός της επιχείρησης ή σε ατομικές επιχειρήσεις ή σε νομικά πρόσωπα εκτός της επιχείρησης που ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞΥΠΠ).

 Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 23 και 42 του Ν. 3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4808/2021

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

Μετάβαση στο περιεχόμενο