Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των ΕργαζομένωνΕκτίμηση ΚινδύνουΛήψη των Απαραίτητων ΜέτρωνΕνημέρωση ΕργαζομένωνΕκπαίδευση Εργαζομένων

Εκτίμηση Κινδύνου

Επιστροφή

Η αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας. Η εκτίμηση κινδύνου είναι διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση/μελέτη όλων των πτυχών της εργασίας που εξετάζει:

  • τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη και σε ποιους, με ποια πιθανότητα
  • αν οι κίνδυνοι μπορούν να εξαλειφθούν και, αν όχι,
  • ποια είναι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων.

Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του οφείλει να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μεταξύ άλλων κατά την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των χημικών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων, κατά τη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας, καθώς και τους  κινδύνους τους συναφείς με την παραγωγική διαδικασία.  Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογεί τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και περιορισμό αυτών. Η εκτίμηση και διαχείριση αυτών των κινδύνων, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα, συμπεριλαμβάνεται στην πολιτική της επιχείρησης για την καταπολέμηση  της βίας και παρενόχλησης  στην εργασία, ενώ για τις επιχειρήσεις άνω των 70 ατόμων να αναφέρεται και στον κανονισμό εργασίας.

Μετά την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και να ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. H εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να είναι γραπτή

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 42 του Ν.3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4808/2021, άρθρο 9 και 11 του Ν.4808/2021

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο