Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των ΕργαζομένωνΕκτίμηση ΚινδύνουΛήψη των Απαραίτητων ΜέτρωνΕνημέρωση ΕργαζομένωνΕκπαίδευση Εργαζομένων

Λήψη των Απαραίτητων Μέτρων

Επιστροφή

Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. Ο εργοδότης υποχρεούται   να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, την οργάνωση της εργασίας, τις κοινωνικές σχέσεις, τους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες, αλλά και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι της βίας και παρενόχλησης για τους οποίους θα πρέπει  να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο και περιορισμό αυτών.

Γενικότερα, θα πρέπει να επιβλέπει τη ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων και να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκεται η βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων. Ο επαγγελματικός κίνδυνος θα πρέπει να γνωστοποιείται στους εργαζόμενους και να ενθαρρύνεται η επιμόρφωση και η εκπαίδευση τους. Ο εργοδότης να εφαρμόζει τις υποδείξεις των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους.

 Ο εργοδότης για να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζει μέτρα σύμφωνα με τις παρακάτω γενικές αρχές πρόληψης:

Οι γενικές αρχές πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων είναι οι ακόλουθες:

  • αποφυγή των κινδύνων
  • αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο, ή το λιγότερο επικίνδυνο
  • εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν
  • καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους
  • προσαρμογή της εργασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εργαζομένου
  • παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής προόδου
  • ανάπτυξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης
  • προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας
  • παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους

Παρατίθεται χρήσιμος σύνδεσμος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία  EU-OSHA «Η ασφάλεια και η υγεία στο χώρο εργασίας είναι υπόθεση όλων μας. Είναι καλό για σας. Είναι καλό για την επιχείρηση. Καλή πρακτική για επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και οργανισμούς.»

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 42 του Ν.3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4808/2021

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο