Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Γενικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών

Εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των ΕργαζομένωνΕκτίμηση ΚινδύνουΛήψη των Απαραίτητων ΜέτρωνΕνημέρωση ΕργαζομένωνΕκπαίδευση Εργαζομένων

Ενημέρωση Εργαζομένων

Επιστροφή

Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με:

  1. τη νομοθεσία που ισχύει για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση,
  2. τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης  που αφορούν είτε στην επιχείρηση εν γένει, είτε σε κάθε είδους θέση εργασίας και καθηκόντων, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους και τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και
  3. τα μέτρα που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σε περιπτώσεις σοβαρού και άμεσου κινδύνου .

Αντίστοιχη πληροφόρηση οφείλει να παρέχει και στους   εργοδότες των εργαζομένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του καθώς και τους τρόπους συνεργασίας τους με την επιχείρηση .

Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει πρόσβαση  στον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας, την «Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΣΥΠΠ), την  «Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞΥΠΠ) και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί στο πλαίσιο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (βιβλίο ατυχημάτων, καταγραφή  ατυχημάτων,  γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ), αποτελέσματα ελέγχων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας).

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 45 και 47 του Ν. 3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν4808/2021

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο