Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)

Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ)

Επιστροφή

Μια από τις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη είναι να διαθέτει στην επιχείρηση του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από άτομο/α που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα (τεχνικό ασφάλειας,  ιατρό εργασίας ,  τις «Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης»  (ΕΣΥΠΠ) ή τις «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞΥΠΠ) ή άλλους) στους οποίους ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου,  αποτελεί μια μελέτη στην οποία εξετάζεται συστηματικά κάθε εργασία που εκτελείται στην επιχείρηση  με σκοπό:

  • να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου,
  • να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν τρόποι αντικατάστασης των πηγών κινδύνου με άλλες πιο ασφαλείς
  • να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η  γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. (Αναγνώριση και καταγραφή των υφιστάμενων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανιστούν. (Ενδεικτικά αναφέρονται: κίνδυνοι από μηχανήματα και εξοπλισμό, κίνδυνοι από πυρκαγιά, από ηλεκτροπληξία, από έκρηξη, από πτώση, κίνδυνοι από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες [φυσικούς χημικούς βιολογικούς], από την οργάνωση της εργασίας,  από την  βία και την παρενόχληση στην εργασία, ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι ).
  2. Ποιοτικό και όπου απαιτείται και ποσοτικό προσδιορισμό των βλαπτικών παραγόντων (φυσικών, χημικών, βιολογικών).
  3. Τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται ή/και προτείνεται να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Οι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν τo διαδραστικό εργαλείο OΙRA (Online Interactive Risk Assessment Tool) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (EU-OSHA) , το οποίο είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 42 του Ν.3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν4808/2021 και άρθρο 43 του Ν.3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο