Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

ΓενικάΑπαγόρευση Βίας και Παρενόχλησης στην ΕργασίαΥποχρεώσεις Εργοδότη για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και ΠαρενόχλησηςΔικαιώματα Θιγόμενων. Αποτελέσματα επί Παραβίασης της Απαγόρευσης Βίας και ΠαρενόχλησηςΑπαγόρευση ΑντιποίνωνΠροσφυγή από Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις ΠροσώπωνΑντιστροφή του Βάρους ΑπόδειξηςΑρμοδιότητα Επιθεώρησης ΕργασίαςΕπίλυση Διαφορών Βίας και Παρενόχλησης Ενώπιον της Επιθεώρησης ΕργασίαςΕπιβολή Διοικητικών Κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας

Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας

Επιστροφή

Με το άρθρο 19 του Ν.4808/2021 εισάγεται πρόβλεψη για ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων περί βίας και παρενόχλησης, οι οποίες αυστηροποιούνται επί υποτροπής και αίρονται μερικώς επί συμμόρφωσης. Εξασφαλίζεται έτσι ότι η Επιθεώρηση Εργασίας ενδυναμώνεται ως αρμόζει για να αντιμετωπίσει τις συμπεριφορές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας έκδοσης εντολών άμεσα εκτελεστών σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου. Διακρίνεται η μεταχείριση των παραβάσεων των προληπτικών υποχρεώσεων των άρθρων 5-11 του Ν. 4808/2021, όπου επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη για καθεμία παράβαση κατά τις γενικές διατάξεις για τις Επιθεωρήσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, από την παραβίαση των άρθρων 4,12 και 13 του ίδιου νόμου, που αναφέρονται σε συγκεκριμένο περιστατικό βίας και παρενόχλησης που λαμβάνει χώρα είτε από τον εργοδότη, είτε από εργαζόμενό του και ο εργοδότης δε λάβει τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.4808/2021.

Για την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας με αντικείμενο περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία από την 01/9/2022 και εφεξής εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄του ΜΕΡΟΥΣ I  της ισχύουσας  υπ’ αριθ. 80016/2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4629/ Β΄/01-9-2022) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία», που εκδόθηκε σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 4808/2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο