Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην ΕργασίαΊση Μεταχείριση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Εργασία και την ΑπασχόλησηΙσορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Οικογενειακής ΖωήςΦορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης

Ίση Μεταχείριση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Εργασία και την Απασχόληση

Επιστροφή

Με τον Ν. 4443/2016 ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι Οδηγίες 2000/43/ΕΚ  και 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, που αφορούν τη φυλετική ισότητα και την ισότητα στην απασχόληση, αντίστοιχα.

Με το νόμο αυτό βελτιώνεται και ενισχύεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης των διακρίσεων στην εργασία και την απασχόληση εν γένει. Για τον σκοπό αυτό διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης εισάγοντας νέους λόγους διάκρισης, όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η αναπηρία ή η χρόνια πάθηση, η ηλικία, η οικογενειακή ή η κοινωνική κατάσταση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Οι διατάξεις του Ν. 4443/2016:

  • Εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εξέλιξη, στις συνθήκες απασχόλησης, στην πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.
  • Παρέχουν επιπλέον προστασία από τη διάκριση για λόγους φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής και γενεαλογικών καταβολών όσον αφορά στην πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, στις κοινωνικές παροχές, στην εκπαίδευση, στην πρόσβαση στη διάθεση και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
  • Προβλέπουν περιπτώσεις δικαιολογημένης διαφορετικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, εφόσον: α) πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη φύση ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή ειδικών απαιτήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ή την επίτευξη στόχων στα πλαίσια των πολιτικών απασχόλησης και της αγοράς εργασίας και β) παρέχεται ειδική προς τούτο αιτιολόγηση.
  • Αποσαφηνίζουν τη ρήτρα εξαίρεσης της ιθαγένειας και τη διαφορετική μεταχείριση, αναφορικά με την πρόσβαση στην απασχόληση στην δημόσια διοίκηση
  • Προβλέπουν την υποχρέωση για λήψη όλων των ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, μέτρων και εύλογων προσαρμογών για τους εργαζόμενους με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
  • Ορίζουν ότι σε περίπτωση που ο βλαπτόμενος προβάλλει λόγους διάκρισης και το αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής με πραγματικά γεγονότα, το αντίδικο μέρος ή η διοικητική αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης για τη μη συνδρομή περιστάσεων που συνιστούν παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
  • Παρέχουν προστασία από απόλυση ή δυσμενή εν γένει, μεταχείριση προσώπου, η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε αίτημα παροχής έννομης προστασίας για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
  • Προβλέπουν τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω διατάξεων και διακριτική μεταχείριση, σε οποιοδήποτε στάδιο πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης εργασιακής σχέσης ή στη διάρκεια, λειτουργία, εξέλιξη ή λύση αυτής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο