Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην ΕργασίαΊση Μεταχείριση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Εργασία και την ΑπασχόλησηΙσορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Οικογενειακής ΖωήςΦορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης

Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής

Επιστροφή

Με τον Ν.4808/2021 ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2019/1158/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ορίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και της ίσης μεταχείρισης στο χώρο εργασίας, μέσα από τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς ή φροντιστές.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 Α.Κ. που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης και της έμμισθης εντολής).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου:

  • εισάγεται η έννοια του φροντιστή και προβλέπεται ειδική άδεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την κάλυψη σημαντικών αναγκών φροντίδας ή υποστήριξης προσώπου
  • θεσπίζεται υποχρεωτική χορήγηση άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14) ημερών με αποδοχές, για κάθε εργαζόμενο πατέρα
  • βελτιώνεται το προγενέστερο νομικό πλαίσιο χορήγησης της γονικής άδειας, με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στους ασκούντες γονική μέριμνα, αύξηση του ορίου ηλικίας του παιδιού εντός του οποίου ασκείται το δικαίωμα, στα οχτώ (8) έτη και ειδική πρόβλεψη για περιπτώσεις πολλαπλών γεννήσεων και ειδικών κατηγοριών μονογονέων
  • θεσμοθετείται η καταβολή επιδόματος γονικής άδειας από τον ΟΑΕΔ και η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
  • αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος απουσίας των εργαζόμενων, λόγω λήψης γονικής άδειας
  • θεσπίζεται για τον γονέα ή φροντιστή, άδεια απουσίας από την εργασία του, με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα (ασθένεια ή ατύχημα) που απαιτούν την παρουσία του εργαζόμενου
  • θεσμοθετείται δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο γονέα παιδιού ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστή, να ζητά για λόγους φροντίδας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση
  • προβλέπεται η επιστροφή στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη ή ανάλογη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους και συνθήκες, για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση γονικής άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης
Μετάβαση στο περιεχόμενο