Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην ΕργασίαΊση Μεταχείριση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Εργασία και την ΑπασχόλησηΙσορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Οικογενειακής ΖωήςΦορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στην Εργασία

Επιστροφή

Με τον Ν. 3896/2011 δημιουργήθηκε ένα ειδικό πλαίσιο ρύθμισης σύμφωνα με το πνεύμα και τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας, απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι διατάξεις του εφαρμόζονται στα άτομα που απασχολούνται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου και της έμμισθης εντολής), στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα και στα άτομα που λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους επαγγελματική εκπαίδευση.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου:

  • Προβλέπεται ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως φύλου.
  • Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση λόγω φύλου ή λόγω οικογενειακής κατάστασης, όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εξέλιξη, στις συνθήκες απασχόλησης, στην πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
  • Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση ή διάκριση για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης ή όταν γίνεται ως αντίδραση του εργοδότη σε διαμαρτυρία, καταγγελία ή μαρτυρία εργαζομένου ή σε γονείς που κάνουν χρήση άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού.
  • Προβλέπεται η επιστροφή στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη θέση, με όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους και συνθήκες για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση οποιασδήποτε άδειας προβλέπεται για τη γέννηση, ανατροφή ή υιοθεσία παιδιού.
  • Αποσαφηνίζονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων γάμου και παιδιών.
  • Τίθεται ο κανόνας της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, συμφωνα με τον οποίο, όταν ένα πρόσωπο προβάλλει λόγους διάκρισης λόγω φύλου και επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, το αντίδικο μέρος φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
  • Ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του φορέα παρακολούθησης και προώθησης της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και των αρμόδιων υπηρεσίων του Υπουργείου Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο