ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

ΚατηγορίεςΥποχρέωση Πρόσληψης και ΑπασχόλησηςΕτήσια Κανονική Άδεια με Αποδοχές (για ΑμΕΑ)Λύση της Σχέσης Εργασίας

Υποχρέωση Πρόσληψης και Απασχόλησης

Επιστροφή

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021, από την ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2022 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και σε κάθε περίπτωση από 1ης.1.2022 καταργείται το άρθρο 2 του ν. 2643/1998 κατά το μέρος που αφορά διορισμούς ή προσλήψεις προστατευομένων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών και Ν.Π.Ι.Δ. που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2643/1998, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης.

Από τον αριθμό των προσώπων που προκύπτει ότι, υποχρεούται να προσλάβει η επιχείρηση ή εκμετάλλευση, αφαιρούνται κατά κατηγορία προστασίας τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον παρόντα νόμο κι έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση ή εκμετάλλευση.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο (2) αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις.

Όπως προβλέπει το άρθρο 5, η τοποθέτηση των προστατευόμενων προσώπων γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 και είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ανάλογα με τα προσόντα του προστατευομένου και τη σύνθεση του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση ή στην εκμετάλλευση ή στο φορέα δημοσίου τομέα.

Οι τοποθετούμενοι εξομοιώνονται πλήρως, ανάλογα με τα προσόντα τους, με το υπόλοιπο προσωπικό, ως προς τους όρους εργασίας, την αμοιβή, τις προαγωγές και γενικά τις συνθήκες εργασίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2643/1998 για την λύση της εργασιακής τους σχέσης.

Η άρνηση του εργοδότη να απασχολήσει τον αναγκαστικά τοποθετηθέντα μισθωτό – συγκεκριμένα όταν αποκρούει την πραγματική και προσήκουσα προσφορά των υπηρεσιών του μισθωτού – συνεπάγεται την υπερημερία του, με υποχρέωση να καταβάλλει τις αποδοχές του μισθωτού για το χρόνο που δεν τον απασχολεί, η οποία δεν αίρεται με την άσκηση προσφυγής.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής χωρεί προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή για τις τοποθετήσεις, ανακλήσεις ή τη διάθεση των προστατευομένων προσώπων. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 9).

Μετάβαση στο περιεχόμενο