ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

ΑμΕΑ και Άλλα Προστατευόμενα Πρόσωπα

ΚατηγορίεςΥποχρέωση Πρόσληψης και ΑπασχόλησηςΕτήσια Κανονική Άδεια με Αποδοχές (για ΑμΕΑ)Λύση της Σχέσης Εργασίας

Ετήσια Κανονική Άδεια με Αποδοχές (για ΑμΕΑ)

Επιστροφή

Η ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές των μισθωτών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, επαυξάνεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και για αναπήρους, μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον συντρέχουν και γι` αυτούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.

Την επαύξηση αυτή δικαιούνται όλα τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες και όλοι οι ανάπηροι ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψής τους.

Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική διάρκεια της ετήσιας άδειας με αποδοχές από άλλες διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές διατάξεις, κανονισμούς ή οργανισμούς, δεν θίγονται (αρθ. 8, Ν. 2643/1998).

Μετάβαση στο περιεχόμενο