Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Υποχρεώσεις των ΙΓΕΕ και των Υποκαταστημάτων τους

Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4052/2012, φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και υποκαταστήματά τους.

Για την άσκηση της δραστηριότητας-επαγγέλματος της μεσολάβησης ΙΓΕΕ, απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησης, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των ΙΓΕΕ Η ως άνω Αρχή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας-επαγγέλματος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας και ως εκ τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας για την κεντρική δομή και τα υποκαταστήματα, αλλά και τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού των ΙΓΕΕ, προβλέπονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του Ν. 4052/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί με την υποπαρ. ΙΑ9 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Η πλήρης διαδικασία για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας-επαγγέλματος ΙΓΕΕ περιγράφεται στο άρθρο 103 του ίδιου νόμου (Ν. 4052/2012).

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης στην Ελλάδα, έχουν και τα ΙΓΕΕ που έχουν συσταθεί και έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, τηρώντας τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες (αρθ. 107, Ν.4052/2012).

Μετάβαση στο περιεχόμενο