Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)Υποχρεώσεις των ΙΓΕΕ και των Υποκαταστημάτων τους

Υποχρεώσεις των ΙΓΕΕ και των Υποκαταστημάτων τους

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την υποπαρ. ΙΑ9 του  άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα ΙΓΕΕ και τα υποκαταστήματά τους έχουν υποχρέωση:

  • να τηρούν διαρκώς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους,
  • να δηλώνουν στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας οποιαδήποτε μεταβολή, αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας τους, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την αλλαγή. Ειδικά, αν μεταβληθεί η έδρα του ΙΓΕΕ ή του υποκαταστήματος αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία για έναρξη της άσκησης δραστηριότητας-επαγγέλματος ΙΓΕΕ του άρθρου 101, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την επελθούσα μεταβολή, καθώς και τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη, αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους,
  • να υποβάλουν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο,
  • να υποβάλουν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, έκθεση δραστηριότητας η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθμό των θέσεων εργασίας για τις οποίες μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, τις ειδικότητες που αυτές αφορούσαν, το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο και την ηλικία των τοποθετηθέντων, καθώς και το εάν αυτοί ήταν ήδη εργαζόμενοι ή άνεργοι πριν τη μεσολάβηση του ΙΓΕΕ (Υ.Α. 45675/1393/2020),
  • να τηρούν σε φωτοτυπία για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους μεσολάβησαν για την προώθησή τους σε εργασία, τα εξής:

1.  ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο έγγραφο

2.  έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η εξαρτημένη εργασία τους στην Ελλάδα (π.χ. άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργασία, βεβαίωση τύπου Α΄, του άρθρου 11 του Ν. 3386/2005, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, άδεια εργασίας αιτούντος άσυλο, άδεια εργασίας πρόσφυγα κλπ),

3.  η σύμβαση εργασίας

  • να συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Η παραβίαση των υποχρεώσεων των ΙΓΕΕ και των υποκαταστημάτων τους, συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (αρθ. 108, Ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5, αρθ. 24, Ν. 4144/2013).

Ο έλεγχος τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας των ΙΓΕΕ, αλλά και των υποχρεώσεών τους, ανήκει στην Επιθεώρηση Εργασίας (αρθ. 105, Ν. 4052/2012).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο