Ασθένεια

Ασθένεια

Ασθένεια και Σύμβαση ΕργασίαςΑπόλυση κατά τη Διάρκεια της ΑσθένειαςΑσθένεια και ΡεπόΑσθένεια και ΆδειαΥποχρέωση EνημέρωσηςΑποδοχές

Αποδοχές

Επιστροφή

Η ασθένεια του μισθωτού θεωρείται σπουδαίος λόγος αποχής του μισθωτού από την εργασία του, για τον οποίο διατηρεί, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 Α.Κ., την αξίωσή του για αποδοχές.

Η διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα μισθοδοσίας του είναι 15 ημέρες για τον πρώτο χρόνο εργασίας του και 1 μήνας για τα υπόλοιπα χρόνια (Α.Κ. 658).

H καταβολή των ανωτέρω αποδοχών γίνεται σε συνδυασμό προς το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες του κωλύματος υποχρεούται στην καταβολή του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού. Από δε τις αποδοχές του υπολοίπου διαστήματος ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει τα ποσά που εξαιτίας του κωλύματος καταβλήθηκαν στον μισθωτό από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο (657 Α.Κ.).

Το έτος, με την έννοια του άρθρου 658 Α.Κ., αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζομένου και συμπληρώνεται κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου έτους (εργασιακό έτος). Συνεπώς από της συμπληρώσεως των αντιστοίχων προς την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης χρονικών σημείων εργασίας, αναβιώνει η αξίωση του εργαζομένου για τις αποδοχές το πολύ ενός μηνός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο